Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

rendelők részére

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Doklist.com Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-178744; „Szolgáltató”), valamint az orvos felhasználók („Felhasználó” vagy „Felhasználó”) (együttesen: „Felek”) között, a Szolgáltató által biztosított és a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre („Szolgáltatási Szerződés”) alkalmazandó.

1. Regisztráció és a Szolgáltatási Szerződés hatályba lépése

1.1 A Szolgáltató működteti a Felhasználók részére online regisztrációt biztosító, magyar nyelvű www.doklist.com honlapot („Honlap”). A Szolgáltatási Szerződés megkötésére a Honlapon elvégzett regisztráció útján kerül sor.

1.2 A regisztráció során a „Regisztrálok” gombra kattintás a Felhasználó részére a Szolgáltató felé fennálló ajánlattételi kötelezettség keletkezését jelenti. A regisztráció elküldése előtt a Felhasználó tetszőlegesen módosíthatja az adatait. A regisztráció csak abban az esetben fogadható el, ha a Felhasználó a regisztráció során megadottak szerint a Honlapon előzetesen megismerhető és folyamatosan hozzáférhető jelen ÁSZF-et elfogadja.

1.3 A regisztráció során a Felhasználóknak az alábbi feltételeket el kell fogadniuk:

A regisztráció során biztosított jelszót titkosan kell kezelni.
A jelszó harmadik személyekkel nem osztható meg és harmadik személyek által nem hozzáférhető módon tárolandó.
A regisztráció során teljes és valós információkat kell megadni.
Jogi személyek regisztrációját csak a képviseletükre feljogosított személy végezheti.
1.4 A Szolgáltató a regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok megadását kéri. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon abban az esetben kerül sor sikeres regisztrációra, ha a Felhasználó a regisztráció során a rendszer által felkínált valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzíti az adatbázisban („Adatbázis”), továbbá a regisztráció során kért kereskedelmi, társasági, adójogi, továbbá a megfelelő orvosi, szakorvosi és egyéb igazolásokat és hasonló dokumentumokat feltölti adatai, valamint képzettsége és végzettsége igazolásának céljából.

1.5 A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának megtörténtét késedelem nélkül visszaigazolja a regisztráció során megadott email címre.

1.6 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül végrehajtja a Felhasználó adatainak rögzítését és megjelenítését az Adatbázisban és a Honlapon. Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetén a Felhasználó adatainak Adatbázisban és Honlapon történő megjelenítésének feltétele az Előfizetési Díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása (lásd 1.10 pontot).

1.7 A Felhasználó felel az általa megadott, és az Adatbázisban feltüntetett valamennyi adat valóságtartalmáért és teljességéért, egyben szavatolja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben és az Adatbázisban feltüntetett adatok valósak. A megadott adatokkal kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Felhasználót terheli.

1.8 Ha a Felhasználó a regisztráció során megadott jelszót elfelejti vagy elveszíti, a Szolgáltató részére a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszó kerül rendelkezésre bocsátásra.

1.9 A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait módosíthatja. Az adatokban történő változás esetén a Felhasználó késedelem nélkül, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül köteles értesíteni a Szolgáltatót vagy a változásokat köteles személyesen átvezetni, frissíteni az Adatbázisban az online hozzáférésen keresztül. A Felhasználó felel ennek elmulasztásából eredő valamennyi költségért és kárért.

1.10 A Szolgáltatási Szerződés Felhasználó és Szolgáltató közötti formális létrejöttét a Szolgáltató írásban email útján visszaigazolja. Ingyenes használat esetén (lásd 6.1 pontot) a visszaigazolás megküldésével a Szolgáltatási Szerződés hatályba lép. Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetén (lásd 6.2 pontot) a Szolgáltatási Szerződés a Felhasználó által választott díjszabásnak és szolgáltatásoknak megfelelően abban az időpontban lép hatályba, amikor a Felhasználó által megfizetett díj a Szolgáltató regisztráció során megadott bankszámláján jóváírásra kerül.

1.11 A Szolgáltatási Szerződés magyar nyelvű írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató rögzíti és tárolja, valamint a szerződések a Felhasználó által kérésre hozzáférhetők.

2. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások

2.1 A Szolgáltató a Honlapon keresztül működteti a Doklist szolgáltatást. A Doklist a Felhasználóknak, mint orvosoknak fejlesztett, teljeskörű online menedzsment rendszer („Szolgáltatás”). A Szolgáltatás egyrészről egy átfogó eszköz a Felhasználók számára az üzleti és adminisztratív tevékenységük felhőalapú, hatékony kezelésére, másrészről a betegek, mint ügyfelek („Ügyfél” vagy „Ügyfelek”) számára egy egyedi, különleges orvos kereső és összehasonlító szolgáltatás és platform. A Szolgáltatás használatával a Felhasználók kezelhetik előjegyzéseiket, munkájukról megbízható visszajelzéseket kaphatnak, értékesítési lehetőségeket generálhatnak, valamint biztonságon kezelhetik az Ügyfelek adatait a felhőben. Emellett az Ügyfelek kereshetnek és összehasonlíthatnak orvosi szolgáltatásokat, előjegyeztethetik magukat, továbbá kapcsolatot tarthatnak a Felhasználókkal. A Honlap a Felhasználók részére időpontfoglaló rendszert, a kezelés nyilvántartó rendszert és automata véleménybekérő rendszert („Rendszerek”) biztosít.

2.2 A Szolgáltató a Honlapon keresztül érkezett Ügyfél időpontfoglalásokat, megkereséseket eljuttatja Felhasználóhoz az általa a regisztráció során megadott elektronikus címre. A foglalás közvetítésén, valamint egyéb on-line kommunikációs csatornák biztosításán túl a Szolgáltató nem vesz részt a Felhasználó és az Ügyfél között létrejövő orvos-beteg, vagy bármilyen egyéb jogviszonyban.

2.3 A Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges szellemi, anyagi és technikai erőforrásokat.

2.4 A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés teljesítéséhez jogosult a Felhasználó külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót, teljesítési segédet, közreműködőt igénybe venni.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot időről időre továbbfejleszteni, átalakítani, illetve módosítani.

3. A Felhasználó kötelezettségei

3.1 A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díjat határidőben megfizetni.

3.2 A Felhasználó köteles a Szolgáltatási Szerződés alapján közvetített foglalások szerint az Ügyfeleket fogadni az előre megadott (szabad időpont és díj) feltételekkel. Ha valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (pl. munkaképtelenséget okozó betegség) miatt a Felhasználó az Ügyfél részére nem tudja biztosítani az időpontot (az Ügyfelet nem tudja fogadni), köteles az Ügyfelet időben értesíteni a Honlapon erre a célra rendszeresített funkció használatával, továbbá köteles a Honlapon keresztül az Ügyféllel új időpontot egyeztetni. Szolgáltató az Ügyfélnek a foglalt időpontban történő személyes megjelenéséért nem vállal felelősséget.

3.3 A Felhasználó köteles együttműködni a Szolgáltatások, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítése során.

3.4 A Felhasználó a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során köteles úgy eljárni, hogy a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő, továbbá bármilyen egyéb jogszabályban rögzített jogait ne sértse vagy veszélyeztesse.

3.5 A Felhasználó köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés és/vagy jogszabálysértés Szolgáltató részére történő mielőbbi jelentésére.

3.6 A Felhasználó csak valós, a rendelésén valóban megjelent Ügyfeleknek küldhet ki véleménybekérő email-t. Különösen tilos a Felhasználónak saját magáról véleményt írnia. A Szolgáltatónak joga van a hamis véleményeket törölni, valamint ilyen esetben a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondania, a Felhasználót pedig az oldalról kizárnia. 

4. A Szolgáltató kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Felhasználó adatainak az Adatbázisban és a Honlapon való közzétételére, és arra, hogy a Honlapon keresztül beérkező Ügyfél megrendeléseket, megkereséseket továbbítja a Felhasználóknak.

4.2 A Szolgáltató külön megrendelés és megállapodás szerint vállalja a Felhasználó által az Adatbázisban a regisztráció során kötelezően rendelkezésre bocsátandó vagy rendelkezésre bocsátható adatokon és dokumentumokon kívül megadott további adatok Adatbázisba történő feltöltését és a Honlapon való megjelenítését.

4.3 A Szolgáltató vállalja, hogy a Honlapon – a Rendszerekhez való hozzáférés mellett – jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít a Felhasználók részére, ahol a Felhasználó saját maga végezheti el az általa szükségesnek tartott változtatásokat.

4.4 A Szolgáltató köteles minden tőle ésszerűen elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználók emberi méltósághoz való, személyiségi vagy bármilyen egyéb jogát sértő vagy veszélyeztető Ügyfelek által a Honlapon írt véleményt eltávolítson. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználókról írt olyan negatív vagy negatív jellegű vélemények Honlapról való törlésére, amelyek a Felhasználók emberi méltóságoz való, személyiségi vagy bármilyen egyéb törvényben írt jogait nem sértik vagy veszélyeztetik.

5. Felelősség

5.1 A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségei folyamatos teljesítéséért.

5.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap Szolgáltató felelősségi körén kívül eső, a Szolgáltató által a legnagyobb gondossággal való eljárása mellett előre nem látható meghibásodásából eredő adatvesztésért vagy bármiféle kapcsolódó kárért.

5.3 A Szolgáltató a Honlapra az Ügyfelek, valamint a Felhasználó által feltöltött adatok és dokumentumok valódiságáért, valamint az Ügyfelek részére a Felhasználó által biztosított egészségügyi, orvosi vagy bármilyen egyéb szolgáltatásokért nem vállal semmilyen felelősséget. A Felhasználó a szolgáltatásait az Ügyfelek részére kizárólag saját felelősségére biztosítja.

5.4 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a Szolgáltatásokat vagy a Honlaphoz való hozzáférést szüneteltetni vagy korlátozni, a Felhasználók előzetes tájékoztatása és értesítése mellett. Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az ilyen jellegű korlátozás és szünetelés a lehető legrövidebb ideig tartson.

5.5 A Felhasználó szavatolja, hogy

a Felhasználók részére a Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és tárgyi feltétellel folyamatosan rendelkezik;
a kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek folyamatosan megfelel;
az Ügyfelektől hozájárulásukat jogszerűen megszerezte az adataik kezelésére, feldolgozására, továbbítására és tárolására.
6. A szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatási díjak és fizetési feltételek
6.1 Ingyenes használat

6.1.1 A Felhasználónak lehetősége van 1 (egy) hónap próbaidőszak alatt a Rendszereket előfizetési díj megfizetése nélkül teljes körűen, korlátlanul használni.

6.1.2 A Felhasználó jogosult a Szolgáltatási Szerződés meghosszabbítását a próbaidőszak lejártáig a Honlapon keresztül – a saját profilja beállításainál az automatikus meghosszabbítás inaktiválásával – lemondani, ellenkező esetben a próbaidőszak lejárta után a Szolgáltatási Szerződés automatikusan jelen ÁSZF 7.1.1 pontjában írt határozatlan idejű szerződésként meghosszabbodik, és azt a Felhasználó kizárólag a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szüntetheti meg.

6.2 Előfizetési Díj

6.2.1 Az előfizetési díj („Előfizetési Díj”) megfizetése után a Felhasználónak elérhetővé válik a Rendszerek és Szolgáltatások teljes körű, korlátlan használata az előfizetés időtartamára.

6.2.2 Az Előfizetési Díj a Felhasználó profiljához kapcsolt orvosok számától függ. Az Előfizetési Díj 2.000,- Ft +áfa/hó/orvos.

6.3 Kiemelési Díj

6.3.1 A Felhasználó az általa kínált szolgáltatásokat a Honlap keresési találatai között kiemelheti egy előre feltöltött egyenleg segítségével. A kiemelésért a Felhasználó 100,- Ft + áfa/hó összeget fizet („Kiemelési Díj”).

6.4 Előfizetési Díj módosítása

6.4.1 A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Előfizetési Díjak („Árlista”) mértékét jogosult egyoldalúan módosítani jelen 6.4 pontban foglaltak szerint:

6.4.2 A Szolgáltató a módosított Árlistát köteles elektronikus levélben megküldeni a Felhasználónak, a módosított Árlista hatályba lépését megelőző legalább 30 (harminc) nappal.

6.4.3 A Felhasználó a módosított Árlistában megjelölt Előfizetési Díja(ka)t jogosult a kézhezvételtől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elektronikus levélben visszautasítani. A Felhasználó a visszautasítás jogát nem gyakorolhatja, ha az árváltozásra állami intézkedésből fakadó kötelezettség, vagy a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves inflációs ráta miatt kerül sor.

6.4.4 Ha a Felhasználó az Árlista változását az előírt módon határidőben nem utasítja vissza, akkor az Árlistában megjelölt időponttól a módosított Árlista válik a Szolgáltatási Szerződés részévé.

6.4.5 Ha a Felhasználó a módosított Árlistát visszautasítja, az nem válik a Szolgáltatási Szerződés részévé. Ebben az esetben a Szolgáltató és a Felhasználó is jogosult a Szolgáltatási Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel, írásban felmondani.

6.5 Egyéb díjazással kapcsolatos rendelkezések

6.5.1 Az egyes Szolgáltatási Szerződésben biztosított szolgáltatások Előfizetési Díja és feltételei elérhetők a Honlapon.

6.5.2 A Szolgáltató által a Felhasználók részére kibocsátott számlákat – díjbekérő alapján előre – kell banki átutalással megfizetni. A Szolgáltató nem fogad el egyéb fizetési módokat.

6.5.3 A havi Előfizetési Díj minden esetben a díjfizetéstől számított 30 (harminc) napra vonatkozik.

6.5.4 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatási Szerződés bármilyen módon történő megszűnése esetén a Szolgáltató – a Szolgáltatási Szerződés 6.4.5, 7.3 b) és 10.4 pontokban írt okokból való felmondását kivéve – nem köteles az Előfizetési Díjat vagy annak időarányos részét visszafizetni a Felhasználónak.

6.5.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az egyedi Szolgáltatási Szerződésekben foglalt Szolgáltatások Előfizetési Díját (csomagár, mennyiségi kedvezmény, stb.) különböző áron/árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye.

6.5.6 A Szolgáltató az Előfizetési Díj számlázása során a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint jár el. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a mindenkori Előfizetési Díj alkalmazása – az Előfizetői Díj 6.4 pontban írt módosítása kivételével – nem igényel külön értesítést és elfogadást a Felhasználók részéről.

6.5.7 8 (nyolc) napot meghaladó díj-nemfizetés esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokat korlátozni, vagy szüneteltetni.

6.5.8 Ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, köteles a késedelembe esés időpontjától a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.

7. A Szolgáltatási Szerződés időtartama és megszűnése

7.1 A Szolgáltatási Szerződés határozatlan vagy határozott időtartamra jön létre az alábbiakban részletezettek szerint. Jelen ÁSZF vonatkozásában hónapnak nem naptári hónap, hanem mindig a díjfizetés napjától kezdődő 30 (harminc) nap minősül.

7.1.1 Határozatlan idejű szerződés havi előfizetés alapján: Határozatlan időtartamra kötött Szolgáltatási Szerződés esetén az Előfizetési Díj havonta előre fizetendő. A Felhasználó a határozatlan időtartamra kötött Szolgáltatási Szerződést a Honlapon keresztül – a saját profilja beállításainál az automatikus meghosszabbítás inaktiválása útján – tudja felmondani. A szerződés az érintett hónapot követő hónap első napjától számítva szűnik meg. Ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződést nem mondja fel, a Szolgáltatási Szerződés a következő hónap időtartamára automatikusan meghosszabbodik.

7.1.2 6 havi határozott idejű szerződés: Szolgáltatási Szerződés 6 (hat) havi határozott időtartamra is köthető, mely esetben a Szolgáltató bruttó 4.000,- Ft egyenleget ír jóvá a Felhasználónak, amely a Kiemelési Díj kiegyenlítésére teljes egészében felhasználható. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a 6 (hat) hónapra szóló Előfizetési Díjat előre egy összegben kifizetni. A Felhasználó e Szolgáltatási Szerződést annak időtartama alatt – a 7.3 b) és 10.4 pontjában írtak kivételével – nem mondhatja fel. A Felhasználó a 6 (hat) havi határozott időtartamra kötött Szolgáltatási Szerződést a Honlapon keresztül – a saját profilja beállításainál az automatikus meghosszabbítás inaktiválása útján – mondhatja fel. Ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződést nem mondja fel, a Szolgáltatási Szerződés a 6 (hat) havi határozott időre szóló szerződés feltételeivel automatikusan további 6 (hat) hónap határozott időtartamra meghosszabbodik.

7.1.3 12 havi határozott idejű szerződés: Szolgáltatási Szerződés 12 (tizenkettő) havi határozott időtartamra is köthető, mely esetben a Szolgáltató bruttó 10.000,- Ft egyenleget ír jóvá a Felhasználónak, amely a Kiemelési Díj kiegyenlítésére teljes egészében felhasználható. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a 12 (tizenkettő) hónapra szóló Előfizetési Díjat előre egy összegben kifizetni. A Felhasználó e Szolgáltatási Szerződést időtartama alatt - a 7.3 b) és 10.4 pontjában írtak kivételével – nem mondhatja fel. A Felhasználó a 12 (tizenkettő) havi határozott időtartamra kötött Szolgáltatási Szerződést a Honlapon keresztül – a saját profilja beállításainál az automatikus meghosszabbítás inaktiválása útján – mondhatja fel. Ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződést az előbbi módon nem mondja fel, a Szolgáltatási Szerződés a 12 (tizenkettő) havi határozott időre szóló szerződés feltételeivel automatikusan 12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra meghosszabbodik.

7.2 Felhasználó a határozatlan idejű Szolgáltatási Szerződés esetén az érintett hónap utolsó napjáig a Honlapon keresztül – a saját profilja beállításainál –kérheti 6 (hat) havi vagy 12 (tizenkettő) havi határozott idejű Szolgáltatási Szerződés megkötését. A határozott idejű Szolgáltatási Szerződését pedig ugyanígy határozatlan idejűvé változtathatja.

7.3 A Felhasználó jogosult a Szolgáltatási Szerződést felmondani

a) a 3.6, 6.1.2, 6.4.5, 7.1.1 és 10.4 pontokban részletezettek szerint;

b) ha a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés és/vagy jelen ÁSZF szerinti lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegés következményeit a Felhasználó írásbeli felhívására adott 15 (tizenöt) napos határidőn belül sem orvosolta.

7.4 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést felmondani

a) a 6.4.5 pontban írt okból;

b) ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződésben előírt bármely fizetési kötelezettségét elmulasztotta, és a Szolgáltató írásbeli felhívását követő 5 (öt) napon belül sem teljesítette;

c) ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződésben és/vagy jelen ÁSZF-ben előírt lényeges kötelezettségét ismételten és/vagy súlyosan megszegte, és a szerződésszegést a Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére 5 (öt) napon belül sem orvosolta. Az ÁSZF-ben előírt lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó a 3. pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

8. A szerzői jogok védelme

8.1 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, az Adatbázis és a Rendszerek mint a Szolgáltató által létrehozott számítógépes programalkotások a Szolgáltató szellemi alkotásait képez(het)ik, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Sztv.”) és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján a Szolgáltatót az ebből fakadó valamennyi jogosultság megilleti.

8.2 A Szolgáltató szavatol azért, hogy – amennyiben alkalmazandó – rendelkezik a harmadik személyek által létrehozott szellemi alkotások jelen szerződés teljesítéséhez szükséges felhasználási jogával.

9. Titokvédelem

9.1 A Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére bocsáthat a birtokában lévő olyan bizalmas információt, amelyre a Szolgáltatónak a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítés során szüksége lehet.

9.2 Bizalmas információnak minősül a Felhasználót megillető Üzleti Titok és a Védett Ismeret:

9.2.1 Üzleti titok: a Felhasználó gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Felhasználó jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező Felhasználót felróhatóság nem terheli.

9.2.2 Védett ismeret: Azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása, ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

9.3 A Szolgáltató szigorúan titokban tart és megfelelőn véd minden olyan Üzleti Titkot és Védett Ismeretet, amely a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során jutott tudomására. Továbbá a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződés hatályának fennállásáig a Felhasználó előzetes, írásbeli engedélye nélkül az Üzleti Titkot és Védett Ismeretet nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, és nem teszi hozzáférhetővé.

9.4 A Szolgáltató felelős azért is, hogy jelen 9. pontban írt kötelezettségnek a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során alkalmazottai, teljesítési segédei (közreműködői) jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerjék, és annak eleget is tegyenek.

10. Az ÁSZF változása

10.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Előfizetési és Kiemelési Díjak, a Szolgáltatások feltételeinek és jelen ÁSZF megváltoztatására.

10.2 A Szolgáltató a változásokról a Felhasználót email útján értesíti, legalább azok hatályba lépését megelőző 10 (tíz) nappal. Az e célra használt email cím megegyezik a Felhasználó által a regisztráció során megadott és visszaigazolt email címmel. Ha a Felhasználó nem emel kifogást az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, a megváltoztatott feltételeket a Felhasználó által elfogadottnak kell tekinteni. Az email általi értesítés írásbeli követelményeknek való megfelelőségét a Felhasználó ezúton kifejezetten elismeri.

10.3 A Szolgáltató ezúton kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a változásokkal kapcsolatos kifogását írásban és az értesítést követő 10 (tíz) napon belül teheti meg. A kifogás Szolgáltató általi elfogadása esetén az ÁSZF kifogással érintett része a Felhasználó felé változatlan marad és ebben az esetben a Szolgáltatási Szerződés annak utolsó napjával megszűnik.

10.4 Ha a változások a Felhasználó lényeges és jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződést 30 (harminc) napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 Jelen ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, azzal együtt érvényes.

11.2 Felek jogviszonyára az adott Szolgáltatási Szerződés irányadó. Ha a Szolgáltatási Szerződés és jelen ÁSZF tartalma között ellentmondás állna fenn, az ellentmondás tekintetében a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak irányadók.

11.3 Felek a Szolgáltatási Szerződést kizárólag írásban, Felek cégszerű aláírásával módosíthatják.

11.4 Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott tértivevényes levélben, vagy e-mailben küldhetnek a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt képviselő(k)nek és cím(ek)re

11.5 Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek "Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések"-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával.

11.6 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató – a Felhasználó előzetes értesítése alapján – a nevét referenciaként sajtótermékekben és egyéb hasonló célokra felhasználhassa.

11.7 Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen.

11.8 A Felhasználók által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a Szolgáltató alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató írásban kifejezetten hozzájárulását adja.

11.9 Jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeket a Felhasználók harmadik személyek részére nem ruházhatják át és nem engedményezhetik.

11.10 Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.

11.11 Ha jelen ÁSZF vagy a Szolgáltatási Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló és a felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótolandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szolgáltatási Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.

11.12 Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot is.

11.13 Jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvitára kizárólag a budapesti (Magyarország) bíróságok rendelkezek hatáskörrel és illetékességgel.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

páciensek részére

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Doklist.com Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-178744; „Szolgáltató”), valamint azok ügyfelei, azaz a páciensek („Ügyfél” vagy „Ügyfelek") (együttesen: „Felek”) között, a Szolgáltató által az Ügyfelek részére közvetített egészségügyi, orvosi és egyéb kapcsolódó szolgáltatások közvetítésére („Szolgáltatások”) alkalmazandó.

1. Regisztráció

1.1 A Szolgáltató működteti a magyar nyelvű, online regisztrációt biztosító www.doklist.com honlapot („Honlap”). A Szolgáltatások igénybevételére a Honlapon elvégzett regisztrációt követően kerülhet sor.

1.2 A „Regisztráció” gombra kattintással az Ügyfél regisztrál a Honlapon. A regisztráció elküldése előtt az Ügyfél tetszőlegesen módosíthatja az adatait. A regisztráció csak abban az esetben fogadható el, ha az Ügyfél a regisztráció során megadottak szerint a Honlapon előzetesen megismerhető és folyamatosan hozzáférhető ÁSZF-et elfogadja.

1.3 A regisztráció során az Ügyfeleknek az alábbi feltételeket el kell fogadniuk:

A regisztráció során biztosított jelszót titkosan kell kezelni.
A jelszó harmadik személyekkel nem osztható meg, és harmadik személyek által nem hozzáférhető módon tárolandó.
A regisztráció során teljes és valós információkat kell megadni.
1.4 A Szolgáltató a regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok megadását kéri. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon csak abban az esetben tud sikeresen regisztrálni, ha az Ügyfél a regisztráció során a rendszer által felkínált valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzíti.

1.5 Az Ügyfél felel az általa megadott valamennyi adat valóságtartalmáért és teljességéért, egyben szavatolja, hogy az adatok valósak. A megadott adatokkal kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) az Ügyfelet terheli.

1.6 A regisztráció sikerességét a Szolgáltató az Ügyfél részére a regisztráció során megadott e-mail címre késedelem nélkül visszaigazolja. A regisztrációt követően az Ügyfél a regisztráció során megadott adatait a Honlapon bármikor módosíthatja, valamint regisztrációját bármikor törölheti.

1.7 Ha az Ügyfél a megadott jelszót elfelejti vagy elveszíti, az Ügyfél részére a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszó kerül rendelkezésre bocsátásra.

2. A Szolgáltató által közvetített Szolgáltatások

2.1 A Szolgáltató a Honlapon keresztül működteti a Doklist Szolgáltatást. A Szolgáltatás egy olyan orvos-kereső platform, amely segít összehasonlítani és megtalálni az Ügyfélhez közel lévő rendelők, orvosok szolgáltatásait. Emellett a Honlapon az Ügyfelek orvosi időpontra, vizsgálatra előjegyeztethetik magukat, továbbá kapcsolatot tarthatnak orvosaikkal.

2.2 A Szolgáltató a Honlapon keresztül érkezett Ügyfél időpontfoglalásokat, megkereséseket eljuttatja az érintett orvoshoz. A foglalás közvetítésén túl a Szolgáltató nem vesz részt az orvosok és az Ügyfelek közötti jogviszonyban.

2.3 A Honlap az Ügyfelek részére időpontfoglaló-rendszert és automata véleménybekérő rendszert biztosít.

3. Az Ügyfél kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél köteles jelen ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan, továbbá a Honlap használata során valamennyi alkalmazandó jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására.

3.2 Az Ügyfél a Honlap használata során különösen köteles tartózkodni valamennyi olyan megjegyzéstől, véleménynyilvánítástól, amely

harmadik személyek – így különösen, de nem kizárólagosan az orvosok, a Szolgáltató vagy más Ügyfelek – bármilyen emberi méltósághoz való vagy személyiségi jogát sérti vagy sértheti;
bármilyen egyéb kapcsolódó jogszabályi előírásba ütközik;
egyébként fogalmazásmódjában, szóhasználatában vagy bármilyen hasonló módon trágár, vulgáris, obszcén vagy egyébként kirívóan közösségellenes, megbotránkoztató vagy riadalmat keltő tartalommal bír;
másik Ügyfél vagy egyéb harmadik személyek személyes adatait, így különösen, de nem kizárólagosan nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét tartalmazza vagy érinti.
3.3 A Szolgáltató jogosult minden a 3.2 pontban felsorolt Ügyfél által írt véleményt a Honlapról törölni.

3.4 A Szolgáltató nem törli harmadik személyekről – így különösen, de nem kizárólagosan az orvosokról, a Szolgáltatóról vagy más Ügyfelekről írt olyan negatív vagy negatív jellegű véleményeket, amelyek az emberi méltósághoz való, személyiségi vagy bármilyen egyéb törvényben írt jogokat nem sértik vagy nem veszélyeztetik vagy egyébként nem ütköznek a 3.2 pontban foglaltakra.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Honlapon keresztül beérkező Ügyfél megkereséseket, foglalásokat, megrendeléseket stb. továbbítja a címzett orvos részére.

4.2 A Szolgáltató köteles az Ügyfelek adatait a Honlapon elérhető Adatvédelmi Szabályzat és a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kezelni, feldolgozni, továbbítani és tárolni.

5. Felelősség

5.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap Szolgáltató felelősségi körén kívül eső, a Szolgáltató által a legnagyobb gondossággal való eljárása mellett előre nem látható meghibásodásából eredő adatvesztésért vagy bármiféle ehhez kapcsolódó kárért.

5.2 A Szolgáltató a Honlapra az Ügyfelek vagy az orvosok által feltöltött adatok valódiságáért, valamint az Ügyfelek részére az orvosok által biztosított egészségügyi, orvosi vagy bármilyen egyéb szolgáltatásokért nem vállal semmilyen felelősséget. Az orvosok a szolgáltatásaikat az Ügyfelek részére kizárólag saját felelősségükre biztosítják.

5.3 A Szolgáltató jogosult a Honlap karbantartása érdekében a Honlaphoz való hozzáférést szüneteltetni vagy korlátozni, az Ügyfelek előzetes tájékoztatása és értesítése mellett. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az ilyen jellegű korlátozás és szünetelés a lehető legrövidebb ideig tartson.

5.4 A Felhasználó szavatolja, hogy

az Ügyfelek részére a Szolgáltatások Honlapon keresztül történő közvetítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és tárgyi feltétellel folyamatosan rendelkezik;
a kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek folyamatosan megfelel;
az Ügyfelek adatait az Adatvédelmi Szabályzat és a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kezeli, dolgozza fel, továbbítja és tárolja.
6. Az ÁSZF változása

6.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF megváltoztatására.

6.2 A Szolgáltató a változásokról az Ügyfelet e-mail útján értesíti, legalább azok hatályba lépését megelőző 10 (tíz) nappal. Az e célra használt e-mail cím megegyezik az Ügyfél által a regisztráció során megadott és visszaigazolt e-mail címmel. Ha az Ügyfél nem emel kifogást az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, a megváltoztatott feltételeket az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni. Az e-mail általi értesítés írásbeli követelményeknek való megfelelőségét az Ügyfél a regisztráció során jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri.

6.3 Az ÁSZF változása miatt az Ügyfél bármikor jogosult regisztrációja törlésére (1.7 pont).

7. Egyéb rendelkezések

7.1 Jelen ÁSZF az Adatvédelmi Szabályzattal együtt érvényes és alkalmazandó. Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot is.

7.2 Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések”-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával.

7.3 Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen.

7.4 Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató írásban kifejezetten hozzájárulását adja.

7.5 Jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvitára kizárólag a budapesti (Magyarország) bíróságok rendelkezek hatáskörrel és illetékességgel.

Verzió: 2014.05.14.